ประกวดเรียงความ ครูใหญ่ในใจเรา สะท้อนเสียงของเยาวชน

ประกวดเรียงความ ครูใหญ่ในใจเรา สะท้อนเสียงของเยาวชน

การศึกษา1409

การศึกษา มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับเหล่าพันธมิตร หนุนโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ทำการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบูรณาการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมต่อยอดเป็นการประกวดเรียงความในหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” เพื่อรับฟังและนำข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนของนักเรียนมาเผยแพร่ และสื่อสารให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน โดยนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 ทั่วประเทศที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ 31 ต.ค. 65 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 65 ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่ของโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า “โครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” จัดขึ้นภายใต้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT) และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมเป็นกำลังสำคัญ การปฏิรูปการศึกษาไทยให้เจริญก้าว หน้า การศึกษา โดยนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความ ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษมีเส้นบรรทัด ด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยไม่เว้นบรรทัด 25-30 บรรทัด สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 เขียนระหว่างและไม่เกิน 35 บรรทัด สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6 ทั้งนี้ เนื้อหาจะต้องเป็นเรียงความ ที่สามารถเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย และต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวคัดลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลและ เกียรติบัตรที่ได้รับ

You may also like...